MPEG-I 표준에 관해
문현기
2017.05.18
조회수 98
압축 Progress 확인하기 (Linux) (2)
이지석
2017.05.08
조회수 159
조회수 296
Which GPU(s) to Get for Deep Learning? (3)
이지석
2017.04.13
조회수 278
조회수 187
Dolby Atmos System (1)
jkkim81
2017.04.26
조회수 261
DingDong smart speaker
양원
2017.04.26
조회수 176
조회수 189
조회수 189
The Neural Network Zoo (2)
Jinkyu
2017.04.13
조회수 446
Parametric Array 란?
orexis
2017.04.12
조회수 193
조회수 198
AI기술 동향-ANI technology
최소연
2017.04.12
조회수 107
NMF&NN is all the same!
kbkim
2017.04.12
조회수 113
조회수 118