Word2vec 이해하기
kbkim
2017.11.06
조회수 6223
조회수 5424
The Neural Network Zoo (2)
Jinkyu
2017.04.13
조회수 5416
조회수 5410
AI poker program
변경근
2017.11.20
조회수 3874
조회수 3472
조회수 3220
조회수 3162
MPEG-I 표준에 관해
문현기
2017.05.18
조회수 3106
Imagination - augmented agent
변경근
2017.08.08
조회수 2798
조회수 2550
조회수 2521
Which GPU(s) to Get for Deep Learning? (3)
이지석
2017.04.13
조회수 2408
DingDong smart speaker
양원
2017.04.26
조회수 2384