The Neural Network Zoo (2)
Jinkyu
2017.04.13
조회수 2580
조회수 1595
조회수 1193
조회수 1144
조회수 1095
MPEG-I 표준에 관해
문현기
2017.05.18
조회수 1074
조회수 994
Dolby Atmos System (1)
jkkim81
2017.04.26
조회수 950
DingDong smart speaker
양원
2017.04.26
조회수 934
Which GPU(s) to Get for Deep Learning? (3)
이지석
2017.04.13
조회수 928
압축 Progress 확인하기 (Linux) (2)
이지석
2017.05.08
조회수 886
조회수 821
AI기술 동향-ANI technology
최소연
2017.04.12
조회수 788
조회수 720
Parametric Array 란?
orexis
2017.04.12
조회수 710