Projects

Real-time neural TTS on CPU device

작성자
김창환
작성일
2020-11-01 00:18
조회
134
과제 책임자 : 강홍구

과제 참여자 : 한혜원, 엄세연, 임형섭, 정기혁, Ho Minh-Tri, Nguyen Huu-Kim

Sponsor : 네이버 주식회사

시작일 : 2020-11-01

종료일 : 2021-10-31

과제 참고사항 : [민간/네이버 주식회사]

전체 227